Dlhodobý rozvoj spoločnosti závisí hlavne od dvoch dôležitých faktorov: slobodného myslenia a rozvoja znalostí.

Znalostná ekonomika - je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.

Tradícia – nepriateľ znalostnej ekonomiky - Skutočným nepriateľom môže byť aj to, že spoločnosť znalostnú ekonomiku neprijme. Odmietne ju, lebo to nie je jej kultúra, história, tradícia.

Manažment znalostí - v sebe koncentruje všetky vývojové trendy poslednej doby a navyše sa snaží rozvinúť systematický spôsob, ako intelektuálny kapitál identifikovať, získavať, udržiavať a využívať.
Kontakt:
Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.
Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
e-mail: mspp@mspp.sk
úvod
Úvod

Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. vstúpilo do likvidácie.

ďalej...

O nás
Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektu, n.o. ( "MSPP" ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.
ďalej...

Naša činnosť

Zámer decentralizovať verejnú správu mal priniesť občanom to, čo nedokázal efektívne zabezpečiť na centrálnej úrovni štát: efektívnejšie a kvalitnejšie zabezpečovanie verejných statkov  a vytvorenie podmienok pre rozvoj obcí, regiónov.

ďalej...

Ciele
Cieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb bude zvládnutie koordinácie a riadenia projektov a programov, ktoré vedú k napĺňaniu verejnoprospešných služieb v oblastiach:
ďalej...

Kontakty

Mimovládne stredisko pre podporu projektov v likvidácii, n.o.

IČO: 379 866 60, zapísaná v registri neziskových organizácií Obvodný úrad v Trnave od 05.06.2006 pod č. VVS/NO-71/2006

e-mail: mspp@mspp.sk

web: www.mspp.sk

 

 


 

  

ďalej...
Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ( “MSPP” ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

Dôvodom vzniku MSPP je neustále sa meniace prostredie, v ktorom propri sebe pôsobia subjekty verejného a súkromného sektora. Schopnosť flexibilne prispôsobiť sa zmenám a byť úspešný mnohokrát závisí od poznania tohto prostredia.