Dlhodobý rozvoj spoločnosti závisí hlavne od dvoch dôležitých faktorov: slobodného myslenia a rozvoja znalostí.

Znalostná ekonomika - je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.

Tradícia – nepriateľ znalostnej ekonomiky - Skutočným nepriateľom môže byť aj to, že spoločnosť znalostnú ekonomiku neprijme. Odmietne ju, lebo to nie je jej kultúra, história, tradícia.

Manažment znalostí - v sebe koncentruje všetky vývojové trendy poslednej doby a navyše sa snaží rozvinúť systematický spôsob, ako intelektuálny kapitál identifikovať, získavať, udržiavať a využívať.
Kontakt:
Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.
Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
e-mail: mspp@mspp.sk
úvod
Ukončenie projektu ,,Tatry pre ľudí"

Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ukončila projekt pod názvom Tatry pre ľudí, ktorý bol podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Sociálna implementačná agentúra v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - DOP-SIA-2010/4.1.3/01, Kód ITMS: 27140130165.
Projekt ,,Tatry pre ľudí" v rámci spolupráce neziskovej organizácie MSPP, n.o. a Mesta Vysoké Tatry nadviazal na dlhoročnú spoluprácu s MsÚ Vysoké Tatry so všetkými jeho oddeleniami. Školení boli administratívni zamestnanci (úradníci) a projektoví manažéri - 7 mužov a 8 žien. Spolu 15 osôb. Z toho 2 z neziskovej organizácie, 1 žena a 1 muž.

Miesto realizácie aktivít projektu bolo MsÚ Vysoké Tatry.

Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške 169 859,00 EUR a  realizoval sa v období od 02.08.2010 - 31.07.2012.
V prípade záujmu nás kontaktujte na mspp@mspp.sk. Informácie o projekte budú priebežne zverejňované na www.mspp.sk , www.tatrypreludi.sk .

Kontaktné údaje prijímateľa:

Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.

Bc. Peter Plachý, Koordinátor projektu

Z. Kodálya 796/44, Galanta 924 01

mspp@mspp.sk

www.mspp.sk

ďalej...

Slovenské obce a mestá sa dostávajú do nebezpečenstva
Čerpanie štrukturálnych fondov pre obce a mestá začína byť nebezpečné. Prečo? Úradná mašinéria, ktorá je podporená z technickej pomoci EÚ pri implementácii projektov často sklame, nakoľko častá zmena personálu spôsobuje absolútnu nekompetentnosť. Z tohto dôvodu je v tomto čase nemožnosť dôverovať tejto úradnej mašinérii.
ďalej...

Tlačová správa

 

 

Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. začala realizovať projekt pod názvom Tatry pre ľudí, ktorý je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Sociálna implementačná agentúra v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - DOP-SIA-2010/4.1.3/01, Kód ITMS: 27140130165.

ďalej...

,,Tatry pre ľudí"

 

Projekt Tatry pre ľudí je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Sociálna implementačná agentúra - v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia -

DOP-SIA-2010/4.1.3/01.
ďalej...

Tlačová správa
Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o., Galanta začala realizovať projekt pod názvom Podpora tradícií - cesta k sebarealizácii, ktorý je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja - v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - FSR-2008/2.1/01 .
ďalej...

<< Začiatok < späť 1 2 3 ďalej > Koniec >>
Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ( “MSPP” ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

Dôvodom vzniku MSPP je neustále sa meniace prostredie, v ktorom propri sebe pôsobia subjekty verejného a súkromného sektora. Schopnosť flexibilne prispôsobiť sa zmenám a byť úspešný mnohokrát závisí od poznania tohto prostredia.